Handelsbetingelser

Maker Factory

Handelsbetingelser
 1. Anvendelse

 

 • Disse generelle salgsbetingelser (“betingelser”) gælder for alt salg af varer af os, uanset eventuelle modstridende, modsatte eller yderligere vilkår og betingelser i enhver købsordre eller anden kommunikation fra dig. Ingen sådanne modstridende, modsatte eller yderligere vilkår betragtes som accepteret af os medmindre og indtil vi udtrykkeligt bekræfter vores accept skriftligt.

 

 • Vi forbeholder os ret til at ændre disse betingelser til enhver tid. Vi vil give dig tredive kalenderdage med varsel om ændringer ved at sende varsel på vores hjemmeside.

 

 1. Tilbud, indkøbsordrer og ordrebekræftelser
  • Alle tilbud foretaget af os er åbne for accept inden for 15 kalenderdage fra udstedelsesdatoen, medmindre andet er specifikt angivet deri, og er underlagt tilgængeligheden af ​​de tilbudte varer/ydelser.

 

 • Alle købsordrer udstedt af dig skal som minimum angive type og mængde af de ønskede varer/ydelser, gældende enhedspriser, leveringssted og anmodede leveringsdatoer. Ingen købsordre er bindende for os, medmindre og indtil bekræftet af os skriftligt.

 

 1. Priser og Betalingsbetingelser

 

 • Priserne på varer/ydelser er dem, der er angivet i vores ordrebekræftelse. Alle priser er eksklusive skatter, afgifter og andre afgifter, herunder, men ikke begrænset til, salg, brug, punktafgift, merværdi og lignende skatter eller afgifter pålagt af nogen offentlig myndighed.

 

 • Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i vores ordrebekræftelse, skal betaling for varer foretages NET 8 dage uden modregning eller fradrag.

 

 • Du skal indgive sådanne finansielle oplysninger fra tid til anden, som vi med rimelighed kan anmode om for etablering eller videreførelse af betalingsbetingelser. Vi kan efter eget skøn ændre til enhver tid aftalte betalingsbetingelser uden varsel ved at kræve betaling kontant forud eller kontant ved levering, bankgaranti, kreditkort eller andet.

 

 • Hvis du undlader at betale en faktura inden for syv kalenderdage efter betalingsdatoen, kan vi suspendere leveringen af ​​enhver købsordre eller resterende saldo deraf, indtil betaling er foretaget eller afslutte levering af købsordre eller resterende saldo heraf ved at give skriftlig opsigelse til dig inden for syv kalenderdage efter udløbet af fristen. Desuden kan vi debitere dig for renter fra forfaldsdato til betalingsdato med 1½% pr. Måned. Dette skal være i tillæg til, og ikke i begrænsning af, andre rettigheder eller retsmidler, som vi er eller måtte have ret til ved lov eller i egenkapital.

 

 

 • Afsnit på de leverede varer forbliver hos os og må ikke videregives til dig, før varerne er betalt fuldt ud. Hvis du undlader at betale en faktura inden for fjorten kalenderdage efter betalingsdatoen, kan vi genoptage de varer, der er omfattet af fakturaen. Du skal forsikre alle varer, der leveres til deres fulde erstatningsværdi, indtil varen er sendt til dig.

 

 1. Leveringsbetingelser og sen levering

 

 • Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i vores ordrebekræftelse, skal alle leveringer af varer være EXW – Ex Works i overensstemmelse med Incoterms 2010. Risikoen for tab af eller skade på varer skal videregives til dig i overensstemmelse med aftalt leveringsperiode.

 

 • Leveringsdatoen for varerne er dem, der fremgår af vores ordrebekræftelse. Hvis vi undlader at levere varer inden for syv kalenderdage efter aftalens leveringsdato, kan du helt eller delvis opsige den gældende købsordre (hvad angår de varer, der berøres af forsinkelsen) ved skriftlig meddelelse om opsigelse til os inden for syv kalenderdage af udløbet af graceperioden. Desuden kan du kræve erstatning for ethvert tab som følge af forsinkelsen, der er underlagt begrænsningen af ​​ansvar nedenfor. Disse er dine eksklusive retsmidler for forsinket levering.

 

 • Vi forbeholder os ret til at foretage levering i rater.

 

 1. Godkendelse af varer

 

 • Du skal inspicere varer/ydelser leveret ved modtagelse. Du anses for at have accepteret leverede varer/ydelser, medmindre skriftlig meddelelse om afvisning med angivelse af årsagerne til afslag er modtaget af os inden for fem kalenderdage efter levering af varerne/ydelser.

 

 1. Garanti

 

 • Vi garanterer at ved levering og i en periode på 24 måneder fra leveringsdatoen vil varer, der købes herunder, i alle væsentlige henseender være i overensstemmelse med gældende fabrikantens specifikationer for sådanne varer og vil være fri for væsentlige mangler i håndværk, materiale og design under normal brug. Garantien dækker ikke skade som følge af misbrug, uagtsom håndtering, mangel på rimelig vedligeholdelse og pleje, ulykke eller misbrug af andre end os.

 

 • Med hensyn til varer, der ikke overholder garantien, er vores ansvar begrænset ved vores valg til (i) refusion af købsprisen for sådanne varer med mindre et rimeligt beløb til brug, (ii) reparation af sådanne varer eller ) udskiftning af sådanne varer forudsat at sådanne varer skal returneres til os sammen med acceptabel dokumentation for køb inden for fjorten kalenderdage efter at du har opdaget manglen på overensstemmelse eller burde have opdaget det.

 

 • Vi giver ingen anden garanti, udtrykkeligt eller underforstået med hensyn til varer leveret herunder, og garantien udgør vores eneste forpligtelse med hensyn til manglende overensstemmelse med varer, der er leveret herunder (undtagen ydelser). Især giver vi ingen garanti med hensyn til købbarheden af ​​de leverede varer eller deres egnethed eller egnethed til et bestemt formål.

 

 1. Overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

 

 • Hvis varer/ydelser, der er leveret herunder, holdes i strid med tredjeparts patent, brugsmodel, design, varemærke eller anden immateriel ejendomsret, og du er forpligtet til at bruge samme, vil vi efter vores valg og omkostninger (i) skaffe dig ret at fortsætte med at bruge varerne b) erstatte varerne med ikke-krænkende erstatninger, forudsat at sådanne erstatninger ikke medfører væsentlig formindskelse i præstation eller funktion c) ændre varerne for at gøre dem ikke krænkende eller (d) tilbagebetale varens købspris med fradrag af et rimeligt beløb til brug. Det foregående er vores eneste ansvar for krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

 

 1. Overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

 

 • Ingen af ​​os har ret til, og ingen af ​​os er ansvarlige for indirekte, særlige, hændelige, følgeskader eller straffe skader af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, driftsafbrydelsesomkostninger, fortabt fortjeneste, fjernelse og / eller geninstallationsomkostninger, opkøbsomkostninger, tab af data, skade på omdømme eller tab af kunder. Din inddrivelse fra os for ethvert krav må ikke overstige købsprisen for de varer, der giver anledning til et sådant krav uanset kravets art, uanset om det er kontrakt, erstatning, garanti eller på anden måde.

 

 • Vi er ikke ansvarlige for eventuelle krav baseret på vores overholdelse af dine designs, specifikationer eller instruktioner eller reparation, ændring eller ændring af varer fra andre parter end os eller brug i kombination med andre varer.

 

 1. Force Majeure

 

 • Enhver part skal undskyldes fra enhver forsinkelse eller manglende opfyldelse, hvis den er forårsaget af en eventuel begivenhed eller beredskab uden for sin rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, Guds handlinger, krigshandlinger, ild, opstand, strejker, lock-outs eller andre alvorlige arbejdskonflikter, uroligheder, jordskælv, oversvømmelser, eksplosioner eller andre naturhandlinger. Forpligtelsen og rettighederne for den således undskyldte part skal forlænges på et dagligt grundlag for den periode, der er lig med perioden for en sådan undskyldning. Når sådanne begivenheder er faldet, skal parternes respektive forpligtelser genoptages. Hvis afbrydelsen af ​​den undskyldte parts forpligtelser fortsætter i mere end tredive kalenderdage, har hver af parterne ret til at opsige den eller de kontrakter, der gælder for salg uden forudgående ansvar, efter 30 kalenderdage forudgående skriftlig meddelelse til den anden part.

 

 1. Diverse

 

 • De Forenede Nationers konvention om det internationale salg af varer gælder ikke for disse betingelser eller for salgskontrakter indgået mellem os.

 

 • Intet frafald af nogen bestemmelse i disse betingelser udgør et frafald af enhver anden bestemmelse eller samme bestemmelse i en anden lejlighed. Hvis en af ​​parterne undlader at håndhæve nogen bestemmelse i disse betingelser, må de ikke udgøre en undtagelse fra en sådan bestemmelse eller anden bestemmelse i disse betingelser.

 

 • Intet fra nogen bestemmelse i disse betingelser udgør et frafald af enhver anden bestemmelse eller den samme bestemmelse ved en anden lejlighed. Hvis en af ​​parterne undlader at håndhæve en bestemmelse i disse betingelser, kan de ikke udgøre en undtagelse fra en sådan bestemmelse eller anden bestemmelse i disse betingelser.

 

 • Disse betingelser og alle salgskontrakter indgået mellem os reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning uden at gøre noget valg af lovvalg eller lovbestemmelser. Eventuelle dragter, handlinger eller retssager, der måtte blive indledt af en af ​​os mod den anden, skal dog udelukkende indbringes for de danske domstole, uden at dette berører vores ret til at anlægge sag, søgsmål eller retssag i en hvilken som helst anden ret, som ville have kompetence hvis denne bestemmelse ikke var blevet indarbejdet i disse betingelser.